สปริงโหลด TEIN H-TECH ตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลง - autohahn - ThaiPick (2023)

สินค้าเป็นพรีออเดอร์ (จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ กรุณาแจ้งรุ่นรถก่อนสั่งซื้อ) สปริงโหลด TEIN รุ่น H-TECH สปริงโหลดสีทองสามารถใส่กับโช้คเดิม เพื่อให้เตี้ยลงจากเดิม เป็นสปริงที่แบบโปรเกรสซีฟ ซึ่งมีย่านการทำงานสองช่วง คือ เมื่อสปริงยุบตัวน้อย รถจะนุ่มนวลใกล้เคียงสปริงเดิม แต่เมื่อช่วงล่างยุบตัวมากสปริงจะแข็งขึ้น ส่งผลให้รถทรงตัวได้ดีขึ้นกว่าสปริงเดิมที่ติดมากับรถ 1 กล่องบรรจุ สปริง 4 ขด (คู่หน้าและคู่หลัง) ยี่ห้อ : Tein รุ่น : H-Tech ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ค่าความสูงที่ลดลงดูได้จากตารางมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร *เตี้ยน้อยกว่าและนุ่มกว่าขดเขียว(S-Tech)* . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแชท

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 13/10/2023

Views: 5247

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.