สปริง Tein H-Tech | krautoshop.com (2023)

สปริง Tein H-Tech | krautoshop.com (1)

สปริง Tein H-Tech | krautoshop.com (2)

สปริงโหลด Tein H-Tech ขดทอง เป็นสปริงที่มีคุณสมบัติแบบ progressive คุณภาพเกรดสูง ตัวนี้ให้ฟิลลิ่งช่วงล่างที่นุ่มนวลยึดเกาะถนน โหลดกำลังสวย เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสปริงเดิมๆ นอกจากนั้น ยังได้เรื่องความสวยงามอีกด้วย

ราคา : โทรสอบถามทางร้านได้เลยค่ะ

สนใจสั่งซื้อสินค้า - สอบถามสินค้า - นัดคิวติดตั้ง ติดต่อช่องทางดังนี้ครับ

สปริง Tein H-Tech | krautoshop.com (3) 083-619-6865

สปริง Tein H-Tech | krautoshop.com (4) Line Official : @krautoshop

สปริง Tein H-Tech | krautoshop.com (5) Facebook : krautoshop

Last update : 19 สิงหาคม 2562

รายละเอียดสินค้า

สปริงโหลด Tein H-Tech ขดทอง

เป็นสปริงที่มีคุณสมบัติแบบ progressive คือเมื่อผู้ขับขี่ ขับรถช้า ช่วงล่างยุบตัวน้อย

สปริงโหลด Tein H-Tech

จะทำหน้าที่ซับแรงกระแทกจากช่วงล่างแทน ทำให้รู้สึกนุ่มนวลกว่าสปริงโหลดเดิมๆทั่วไป

ในทางกลับกัน เมื่ออยู่ในย่านความเร็วสูง หรือเข้าโค้ง ช่วงล่างจะเกิดการยุบตัวเยอะ ตัวขด

สปริง Tein H-Tech

จะแข็งขึ้น ช่วยในการทรงตัวรถได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกสถานการณ์

เปรียบเทียบระหว่าง Tein S-Tech ขดเขียว กับตัว Tein H-Tech ขดทอง
Tein S-Tech = โหลดได้มากกว่า แข็งกว่า เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการโหลดเตี้ยสวยงาม
Tein H-Tech = โหลดได้น้อยกว่า นุ่มนวลมากกว่า เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการโหลดเตี้ยกำลังพอดี

สปริง Tein H-Tech | krautoshop.com (6)

สปริง Tein H-Tech | krautoshop.com (7)

สนใจสั่งซื้อสินค้า - สอบถามสินค้า - นัดคิวติดตั้ง ติดต่อช่องทางดังนี้ครับ

สปริง Tein H-Tech | krautoshop.com (8) 083-619-6865

สปริง Tein H-Tech | krautoshop.com (9) Line Official : @krautoshop

สปริง Tein H-Tech | krautoshop.com (10) Facebook : krautoshop

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 23/12/2023

Views: 5253

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.